Sieraden maken Workshops

Algemene voorwaarden

RESERVEREN:
U kunt zich individueel of met een groep aanmelden  voor één van  onze workshops. Plaatsen kunnen uitsluitend via het reserveringsformulier op onze website gereserveerd worden. Wij sturen u een bevestiging van uw reservering toe, deze is dan definitief en bindend.

ANNULEREN :                                                                                                                                          U kunt de reservering kosteloos annuleren tot 2 weken vóór de datum van de workshop. Bij annulering binnen 2 weken vóór de workshop berekenen we een bedrag van € 20.- p.p. ongeacht de reden van annuleren. Als deelnemers annuleren op de dag van de workshop of niet verschijnen berekenen we € 45.- p.p.

BETALING:
Betaling kan vooraf geschieden door het bedrag over het maken op ons rekeningnr. NL35RABO0322427037 t.n.v. R. Rijgersberg te Reeuwijk. U kunt ook direct na afloop van de workshop contant of per pin afrekenen.

CADEAUBONNEN:
Alleen geldige cadeaubonnen worden door ons geaccepteerd. Is uw cadeaubon verlopen? Mail ons dan eerst voor overleg.

TOEGANG TOT HET ATELIER:
Alleen deelnemers hebben toegang tot ons atelier, tenzij vooraf anders is afgesproken. Minimum  leeftijd voor deelname is 12 jaar, jongere kinderen in overleg.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Deelname aan onze workshops geschiedt geheel op eigen risico. Wij nemen maatregelen om het geheel zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij verwachten dat de deelnemers de aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Er wordt gewerkt met machines en (soms scherp) gereedschap. Het is aan te raden geen loszittende kleding of shawls te dragen. Werkschorten zijn bij ons aanwezig. Deelnemers met lang haar raden wij aan dit vast te zetten met een speldje of elastiekje. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken en verlies of beschadiging van geld of goederen.

BEELDMATERIAAL:
Wij maken tijdens sommige workshops foto’s of video opnamen voor commerciële doeleinden. Wij kunnen deze op social media publiceren, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Wij behouden ons het recht voor om een workshop te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden.

Als u zich inschrijft voor een workshop gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

PRIVACY VERKLARING:
Uniek Sieraad Uniek Sieraad, gevestigd aan 't Kerkestuk 95 2811BE Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Uniek Sieraad
't Kerkestuk 95 2811BE Reeuwijk +31619610979
http://www.unieksieraad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uniek Sieraad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unieksieraad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Uniek Sieraad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Uniek Sieraad neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uniek Sieraad) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uniek Sieraad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uniek Sieraad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uniek Sieraad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uniek Sieraad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@unieksieraad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Uniek Sieraad wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uniek Sieraad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@unieksieraad.nl